“How to see”

Description

(English version)

How do we perceive everything around us?

From my point of view as a visually impaired person, I probably look at the world in a slightly different way.

As long as I’ve rumed this earth my visual perception do tend to have difficulties creating a full overview of my surroundings. Therefore I find myself (consciously or subconsciously) in the need of taking full advantage of my mental imagery, experience and memory to fill out the “void” my eyes fail to provide to guide me through everyday life.

This is why I prefer not reveal how these pictures came to. I do not want to colour your experience as the observer. I wish for you to activate your own mental process based on your experiences, feelings, recognitions and everything or nothing you’ll connect to a picture

These mental images, (let’s call this our “third” eye) gives us the possibility to look deep within our minds and be able to make our own interpretations of the world surrounding us. Through collaboration between the third eye and our two sensuous eyes, there is no limit to what we can experience. To see everything surrounding us is as much a whole truth as it is an individual act…

  • Art Form: Abstract Photography
  • Method: Analog Photography, without photoshop

(Norsk versjon)

Hvilke faktorer spiller inn på hvordan vi ser?

Ut ifra meg selv som er en svaksynt person, opplever jeg sannsyneligvis verden på en annerledes måte.
Hele livet har jeg aktivt benyttet meg av mine mentale bilder som hjelpemiddel i hverdagen.
Persepsjonen min har mer eller mindre problemer med å få fult overblikk over omgivelsene rundt, og det er da de mentale erfaringer og hukommelse spille inn for å fylle ut de tomrom som mangler.
Det kan også være derfor jeg faktisk har lyst at tilskuerne som iakttar mine arbeider skal måtte bruke sine egne assosiasjoner og mentale bilder til å lese arbeidene de ser på.

Jeg ønsker sjelden å røpe hvordan arbeidene ble til, nettopp fordi jeg ønsker at tilskueren skal aktivisere sin egen hjerne alt ettersom de erfaringer, følelser og gjenkjennelser tilskueren knytter til de. Disse mentale bildene kan man gjerne kalle vårt “tredje” øye. Dette tredje øyet gir oss muligheten til å lete bakover i våre sinn for å lage våre egne tolkinger. Gjennom samarbeid mellom det tredje øyet og våre to kjødelige øyne er det ingen grenser for hva vi kan oppleve. Å se en ting er en hel og udelelig akt. Vårt syn kan sikre oss et visuelt råmateriale som må bearbeides i vår hjernebark for å gi liv til våre forestillinger av den verden som omgir oss

  • Kunstform: Abstrakt fotografi
  • Metode: analogt, uten etterbehandling